Summary


A PPKE-HTK alumni hírlevele.

Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelési tájékoztató A Pázmány Péter Katolikus Egyetem alumni közösségével összefüggő adatvédelmi kérdésekről

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: GDPR.), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatának megfelelően járjon el. Az adatkezelő megnevezése Név: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Képviseletére jogosult: Dr. Kuminetz Géza György, rektor Intézményi azonosító: FI79633 Székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 28. Adószám: 18055342-2-42 Telefon: +36 (1) 429-7200 Honlap: www.ppke.hu Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Wenke Max Bruno Telefon: +36 (20) 319-4584 E-mail: dpo@ppke.hu A Pázmány Péter Katolikus Egyetem a hírlevelek kezelésével és küldésével kapcsolatos tevékenységek elvégzése érdekében adatfeldolgozót alkalmaz, és így az adatfeldolgozó számára adattovábbítást végez. A továbbított adatok köre: az Ön e-mail címe Az adatfeldolgozó megnevezése Név: Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. Székhely: 2051 Biatorbágy, Damjanich utca 8. Adószám: 18055342-2-42 Honlap: www.bithuszarok.hu Adatvédelmi tisztviselő: Merosus Kft. E-mail: info@merosus.hu Az adatfeldolgozó adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: www.listamester.hu/adatkezelési-tájékoztató

A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és jogalapja

A kezelt adatok köre Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés célja Az Ön neve, anyja neve, születési helye, ideje valamint lakhelye. Az Ön elérhetőségei (cím, e-mail cím, telefonszám) Az Ön tanulmányi adatai (Neptun azonosító, elvégzett képzés) Az érintett GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a pontja szerinti hozzájárulása. Ezen adatokat a PPKE Alumni közösségének fejlesztése érdekében kezeljük. Különösen azért, hogy tagjainkat tájékoztathassuk a szervezeten belüli lehetőségekről (Alumni kártya, hírek rendezvények események stb.) és a szervezet közösségépítő és egyéb törekvéseiről. Bithuszárok Számítástechnikai és Szolgáltató Bt. (mint Adatfeldolgozó) az Egyetem megbízásából 2-3 havi rendszerességgel hírlevelet küld az Alumni közösség tagjainak, az általuk megadott e-mail címre. A hírlevélről való leiratkozásra az érintettnek bármikor lehetősége van.

Az Ön „Végzés után munkahely neve” kérdésre adott válasza. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem GDPR. 6. cikk c) pontja szerinti jogi kötelezettségének teljesítése, mivel a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 34. § (6) pontja alapján, a felsőoktatási intézmények önkéntes adatszolgáltatás alapján ellátják volt hallgatóik pályakövetését, melynek keretében figyelemmel követik munkaerőpiaci helyzetüket. A Diplomás Pályakövetési rendszer célja hogy vizsgálja a felsőoktatási intézmények versenyképességét, valamint segítséget nyújtson a végzett hallgatók számára a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez.

Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségeik Az érintettet megilleti a hozzáférési jog és így jogosult hozzáférni, hogy az Egyetem: • mely személyes adatait, • milyen célból és jogalappal, • milyen forrásból gyűjtve kezeli; • az Egyetem ezen adatokat mennyi ideig tárolja, vagy a tárolás időtartamát milyen körülmények befolyásolják, • az érintett a panaszkezelés során milyen jogokkal és lehetőségekkel, valamint jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik, • hogy az Egyetem mely adataihoz kinek és mikor biztosított hozzáférést, • valamint hogy az Egyetem személyes adatait kinek és mikor továbbította. Az érintett a GDPR. 16. cikke alapján jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) adat kijavítására illetve helyesbítésére. Az érintett a GDPR. 17. cikke alapján jogosult személyes adatainak törlésére, amennyiben: • a személyes adatra már nincs szükség abból a célból, amelyből az begyűjtésre került, • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, az érintett hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, • a személyes adatokat jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. A kezelt személyes adatok törlésére nem kerül sor, amennyiben az adatkezelést: • jogi kötelezettség teljesítése, • közfeladat vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlása, • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, • a véleménynyilvánítás szabadságához vagy a tájékozódáshoz való jog gyakorlásának elősegítése, • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy egyéb statisztikai cél (anonimizált formában) alapozza meg. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonja a GDPR. 7. cikk (3) bekezdés alapján (hozzájárulás visszavonásának joga). A visszavonást írásban vagy olyan formában kell megtenni, ahogy a hozzájárulást megadta. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hozzájáruláson alapuló vagy szerződés teljesítése érdekében végzett automatizált (elektronikus) adatkezelés esetén az érintett az általános adatvédelmi rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni vagy az Egyetemtől kérni az adatokat más adatkezelő részére történő továbbítását (adathordozhatósághoz való jog). Közfeladatellátás vagy közhatalomgyakorlás érdekében végzett valamint érdekmérlegelésen alapuló adatkezelés esetén az érintett jogosult valamely saját helyzetével kapcsolatos okból az adatkezeléssel szemben tiltakozni (tiltakozáshoz való jog). A GDPR 21. cikke alapján az Egyetem a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érintett a jogait az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségein díjmentesen gyakorolhatja. Az érintetti joggyakorláshoz a legtöbb esetben az érintett azonosítására, míg egyes esetekben (pl. helyesbítéshez való jog gyakorlása) valamely további adat igazolására lehet szükség. Az érintetti joggyakorlásra irányuló kérelmet az Egyetem legkésőbb egy hónapon belül elbírálja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, a meghosszabbításról az érintett 1 hónapon belül tájékoztatást kap. Az adatkezelés időtartama Az adatkezelő az Ön személyes adatait a megadástól számított harminc évig kezeli. Adatbiztonsági intézkedések Adatkezelő az adatok biztonságos kezelése, tárolása érdekében mindent megtesz. A kezelt adatok egy magas rendelkezésre állású, megbízható dedikált kiszolgálói környezetben üzemelnek. A fizikai védelem 24 órás őrzéssel, elektronikus beléptető rendszerrel és kamerás megfigyelő rendszerrel biztosított. Az adatbiztonsági intézkedések részletes leírását az Egyetem Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata tartalmazza.

Az érintett panasztételi és jogorvoslati lehetőségei. Ön az adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének valamely elérhetőségén nyújthatja be. Amennyiben postai úton kíván panaszt tenni azt az Egyetem székhelyére küldött, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének címzett levélben teheti meg. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy ennek közvetlen veszélye áll fenn, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap www.naih.hu) fordulhat. Adatvédelemmel kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, a pert –választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A törvényszékek felsorolását valamint elérhetőségét az alábbi linken találja meg: www.birosag.hu/torvenyszekek

To contact the list owners, use the following email address: alumni-htk-owner@lists.ppke.hu

You have to login to visit the archives of this list.


Subscription / Unsubscription

To subscribe or unsubscribe from this list, please log in first. If you have not previously logged in, you may need to set up an account with the appropriate email address.

Log In


You can also subscribe without creating an account. If you wish to do so, please use the form below.